?i?m m?nh c?a chúng t?i.

C?ng ty chúng t?i s? ??a ra ?? xu?t ph??ng pháp v?t li?u trong xay d?ng, th?c hi?n hi?u su?t và ch?c n?ng yêu c?u ??i v?i m?t sàn ?áp ?ng ??y ?? tiêu chu?n ki?m soát v? sinh c?a nhà máy th?c ph?m.
Có 8 tính n?ng ??c tr?ng ?? ?áp ?ng th?a m?n các ?i?u kho?n yêu c?u.

8 tính n?ng ??c tr?ng.

Trong quá trình xay d?ng kh?ng có mùi, vì kh?ng phát sinh mùi v?n có c?a nh?a t?ng h?p nên v?n thi c?ng ???c trong khu v?c v?n ?ang làm vi?c.

Do có ?? liên k?t cao lên r?t khó b? bong tróc, hi?u qu? r? ràng trong v?n ?? ng?n ch?n xam nh?p c?a d? v?t.

Do có tính ch?u n??c và kh? n?ng ch?u hóa ch?t lên có th? ng?n ng?a s? ?n mòn c?a mu?i và ch?t ki?m.

Do kh? n?ng c?a v?t li?u là n??c ??ng k?t nhanh, th?i gian ??t hi?u qu? ng?n nên thi c?ng có th? hoàn thành nhanh chóng trong kho?ng th?i gian ng?n.

Do ??c tính ch?u nhi?t ?? cao (cao nh?t là 120 ?? C) , có th? ng?n ch?n s? làm h?ng c?a n??c và h?i n??c có nhi?t ?? cao.

Kh? n?ng ch?ng tr?n tr??t, do kh? n?ng ch?ng tr?n tr??t có th? duy trì trong kho?ng th?i gian dài lên hi?u qu? r? ràng trong vi?c ng?n ng?a ng? do tr??t sàn.

Do có kh? n?ng ch?u ma sát và tính ch?u ch?u va ??p r?t t?t lên có th? ?áp ?ng ???c s? di chuy?n ?i l?i c?a nh?ng v?t n?ng.

Do ch?u ?nh h??ng c?a ?? ?m c? b?n và ?? ?m c?a n?n bê t?ng, khó có th? t?o bám dính kém lên phù h?p cho c?ng vi?c s?a ch?a.

Ví d? v? thi c?ng c?ng trình s?a ch?a.

① Vay cách ly khu v?c thi c?ng

1 gi?

② X? ly c? s?(máy c?t)

2 gi?

③ Láng hoàn thi?n(ph??ng pháp v?a sàn)

2 gi?

④ Hoàn thành

10 gi?(th?i gian ??ng k?t)

có th? s? dung sau khi thi c?ng 15 gi?
(có th? thay ??i theo di?n tích thi c?ng)

Quy trình c?ng vi?c.

① Th?o lu?n tr??c c?ng vi?c.

② ??a ra ph??ng pháp thi c?ng.

③ K? ho?ch hành trình.

④ Thi c?ng.

⑤ Ki?m tra nghi?m thu.

⑥ B?o hành.

Ví d? v? thi c?ng khu v?c nhà b?p và nhà máy th?c ph?m.

Chúng t?i s? ??a ra ?? xu?t s? d?ng lo?i v?t li?u có kh? n?ng ch?u n??c, kh? n?ng ch?u hóa ch?t, kh? n?ng ch?u nóng t?i ?u cho m?t sàn.
??i v?i m?t sàn ch?u tác ??ng nh? n??c nóng ch?y xu?ng th??ng xuyên, s? nóng và l?nh ???c l?p ?i l?p l?i s? b? bong, tróc, n?t do b? s?c nhi?t.
Chúng t?i s? ?? xu?t cho m?t sàn có th? kh?c ph?c ???c nh?ng r?c r?i nh? ? trên.

tr??c

sau

tr??c

sau

tr??c

sau

V?t li?u sàn chuyên d?ng.

Dung d?ch nh?a c?ng v?t li?u ph? sàn urethan dùng làm ph??ng pháp v?a sàn.

?ng d?ng.

 • X? ly khu v?c s?n xu?t có ?? nóng.
 • X? ly khu v?c hàng hóa.
 • X? ly khu v?c n??c nóng ch?y xu?ng sàn.
 • X? ly khu v?c c?n ch?ng tr?n tr??t.
 • X? ly khu v?c xe nang hàng forklift qua l?i.

B?n v? m?t c?t.

床モルタル工法断面図
 • Nó phù h?p cho nh?ng ??a ?i?m c?n ?? b?n cao c?a c? s? s?n xu?t th?c ph?m.
 • Kh? n?ng ch?u nhi?t: 80C~120C
 • ??c tính ch?ng tr??t: Duy trì th??ng hi?u su?t ??c tính ch?ng tr??t.
床モルタル画像1
床モルタル画像2

Dung d?ch nh?a c?ng v?t li?u ph? sàn urethan dùng làm ph?ng pháp v?a chan t??ng.

?ng d?ng.

 • Chung cho t?ng khu v?c
 • Các m?t ??ng bên trong c?a r?nh thoát n??c.
 • Chan t??ng ( m?t ??ng)
 • X? ly các góc ( R 50 ).

B?n v? m?t c?t.

巾木モルタル工法断面図
 • Nó phù h?p cho nh?ng ??a ?i?m c?n duy trì trang thái v? sinh quanh khu v?c n??c c?a n?i s?n xu?t th?c ph?m.
 • Do ??m b?o ?? dày c?a l?p ph? trên b? m?t ??ng lên r?t khó có th? b? bong ra, cho th?y hi?u qu? r? ràng trong vi?c xu?t hi?n d? v?t.
巾木モルタル画像1
巾木モルタル画像1
风流女管家_女人与公拘i交酡i_美国黄片